Aerosoler

1. Hva er drivmiddelet som brukes i Air Wick® aerosol luftfriskere?

100 % naturlig drivmiddel: 100 % naturlig luft

2. Er Air Wick® aerosoler vannbasert?

Ja

3. Hvor lenge varer produktet i luften?

Duftens varighet avhenger av hvor mye produkt du har sprayet, ventilasjonen i rommet og hvorvidt rommet var fullt av vond lukt før du sprayet på produktet.

4. Hvor mange sprayer er det i en boks?

I en boks på 250 ml er det omtrent 45 fire-sekunders sprayer.

5. Kan produktet brukes til å drepe maur og insekter?

Nei, dette produktet skal ikke brukes som insektdrepende middel.

6. Hvordan bør produktet kastes?

Hvis boksen er full, kan du kaste den i vanlig avfall.

Hvis boksen er tom, kan den resirkuleres.

7. Hvorfor kan ikke produktet brukes utendørs?

Produktets effekt minsker dramatisk utendørs siden produktet vil løse seg opp raskere.

8. Er produktet trygt å bruke i nærheten av barn og kjæledyr?

Ja, når produktet brukes som anvist, kan det brukes i nærheten av barn og kjæledyr (med unntak av fugler). Men dette produktet må ikke brukes direkte på kjæledyr. Du finner mer informasjon nedenfor under spørsmål om sikkerhetskrav.

9. Er produktet trygt å bruke i nærheten av fugler?

Fugler er følsomme for duft og har et følsomt respirasjonssystem. Man bør derfor være forsiktig når slike produkter brukes i nærheten av fugler. Hvis du lurer på andre ting, kan du kontakte dyrlege.

10. Hvordan bruker jeg aerosoler?

HOLD BOKSEN RETT OPP når du sprayer. Hvis du sprayer opp ned, frigis ikke duften riktig.

11. Hvordan er sikkerhetskravene?

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN ADVARSEL: INNHOLD UNDER TRYKK. BEHOLDEREN KAN EKSPLODERE VED OPPVARMING. Kan irritere øyne. MÅ IKKE komme kontakt med øyne, hud eller klær. Unngå overspraying i små rom. IKKE pust inn spray. MÅ IKKE svelges. IKKE spray direkte på mat. Vedvarende eller hyppig hudkontakt kan forårsake allergisk reaksjon. IKKE spray mot ansiktet. IKKE stikk hull på eller brenn beholderen. IKKE brenn. Oppbevares atskilt fra varme. MÅ IKKE utsettes for varme eller oppbevares ved temperaturer over 49 °C, siden dette kan føre til at beholderen sprekker.

FØRSTEHJELP: Inneholder etylalkohol, ikke-ioniske surfaktanter og duftoljer. Ta umiddelbart kontakt med lege eller Giftinformasjonen hvis du svelger produktet.

IKKE fremkall brekning.

Skyll godt med vann hvis du får produktet i øynene. Ta ut kontaktlinser og fortsett å skylle øynene i minst 15 minutter. Ved irritasjon bør lege oppsøkes. Hvis du får produktet på huden, bør du vaske med såpe og vann. Ved irritasjon bør lege oppsøkes. Slutt å bruke produktet umiddelbart, og oppsøk lege hvis du får en reaksjon. Vask hendene etter håndtering.

MERKNAD TIL FORELDRE: Bruk bare som anvist. Tilsiktet misbruk ved med overlegg å konsentrere og inhalere innhold kan være skadelig eller dødelig. Bidra til å stoppe inhaleringsmisbruk. Mer informasjon finnes på www.inhalant.org