Air Wick Pure Aerosol Cherry Blossom 250 ml

Fjerner vond lukt uten våtspray

Produktfunksjoner

  • Ren, konsentrert parfyme
  • Uten tilsatt vann.

Produktbeskrivelse

Air Wick Pure Aerosol fjerner vond lukt uten våtspray og gir en frisk og behagelig duftopplevelse

Hold boksen loddrett, og vend den bort fra kroppen. Trykk på utløseren, og spray mot midten av rommet.

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. FORSIKTIG! Må kun brukes som anvist. Hold boksen loddrett, og vend den bort fra kroppen. Trykk på utløseren, og spray mot midten av rommet. Tilsiktet misbruk i form av inhalering av konsentrert innhold kan være skadelig eller dødelig. Ikke pust inn aerosol. Må kun brukes i godt ventilerte områder. Lever boksen til gjenvinning etter bruk. Personer med følsomhet overfor parfyme bør være forsiktige ved bruk av dette produktet. Luftfriskere erstatter ikke gode hygienerutiner.

EA_3029884