Air Wick Freshmatic Refill Life Scents Turquoise Oasis 250 ml

Omgi deg selv med en uberørt naturperle i form av en Turquoise Oasis med duft av solbleket drivvev, salt sjøsprøyt, og varm bris

Produktfunksjoner

  • Automatisk Spray
  • 3 Tidsintervaller
  • Utskiftbare dufter
  • 2 batterier inkludert

Produktbeskrivelse

Omgi deg selv med en uberørt naturperle i form av en Turquoise Oasis med duft av solbleket drivvev, salt sjøsprøyt, og varm bris. Avgir automatisk friske stråler av duft, slik at hjemmet ditt alltid er velduftende. Velg en Air Wick-refill – for å komme i godlune og fylle rommet med favorittduften din i opptil 60 dager*. * Basert på lav duft-intensitetinnstilling.

Les sikkerhetsinformasjonen før bruk. Behold bruksanvisningen for fremtidig referanse. 1. Kontroller at styrehjulet på baksiden av enheten er i OFF-posisjon. Enheten åpnes ved å trykke ned og dra i knappen på baksiden av enheten. Pass på at fingrene ikke er på skjøten på siden av enheten. Sett inn 2 AA-batterier/LR6-batterier. Pass på at batteriene er satt inn riktig. 2. Før du setter inn sprayrefillen, må du kontrollere at den røde spaken på innsiden av enheten er skjøvet opp. Deretter setter du inn sprayrefillen med dysen vendt utover. 3. Lukk enheten. Rett enheten bort fra ansiktet, og velg ønsket duftintensitet ved hjelp av styrehjulet på baksiden (lav, medium, høy). Når enheten er aktivert, avgir den duft når det har gått 15 sekunder. Hvis den ikke avgir duft etter 15 sekunder, slår du av enheten: a. Kontroller at batteriene er satt inn korrekt b. Ta ut sprayrefillen, og skyv opp den røde spaken (se figur nummer 2). c: Hvis RØDT lys blinker like etter den første dusjen, er ikke refillen identifisert som en AirWick®-refill og fungerer ikke på denne enheten. Ring hjelpetelefonen til kundeservice for få nærmere informasjon. Telefonnummeret finnes nederst på pakken. 5. Refillen må skiftes ut når den ikke avgir duft lenger. Mens du retter enheten bort fra ansiktet, setter du enheten i OFF-posisjon (med dette tilbakestilles en dusjteller), skifter ut sprayrefillen og velger ønsket duftintensitetsnivå.

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. FORSIKTIG: Bruk bare som anvist. Personer med følsomhet overfor parfyme bør være forsiktige ved bruk av dette produktet. Luftfriskere erstatter ikke gode hygienerutiner.

EA_3012515

Product Code: 5701092111319