Air Wick Freshmatic Pure Spring Delight refill 250 ml

Produktfunksjoner

  • Automatisk Spray
  • 3 Tidsintervaller
  • Utskiftbare dufter

Produktbeskrivelse

Freshmatic Auto-Spray sender automatisk ut en dusj med herlig duft som kontinuerlig frisker opp og nøytraliserer lukt i hjemmet. Dusjen er ikke våt, slik at du får mer duft i luften og mindre på gulvet.

Slå av enheten ved å sette den i OFF-posisjon før du setter inn refillen. ENHETEN MÅ ALLTID RETTES BORT FRA ANSIKTET. Slå på enheten. Den avgir duft etter 15 sekunder.

Trykkbeholder med ekstremt brannfarlig aerosol – kan eksplodere ved oppvarming. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller andre antenningskilder.Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre, og fortsett skyllingen. Brukes kun som anvist. Inneholder 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl) etanon, p-t-butyl-alfa-metylhydrokanelaldehyd, alfa-heksylkanelaldehyd. Kan gi en allergisk reaksjon. Beholderen skal resirkuleres når den er tom. Personer med overfølsomhet overfor parfyme bør være forsiktige ved bruk av dette produktet.Luftfriskere erstatter ikke gode hygienerutiner. Brukes i godt ventilerte områder.

EA_3045530

Product Code: 5701092113184