Air Wick Freshmatic Pure Spring Delight Starter Kit 250 ml

Produktfunksjoner

  • Frigir automatisk din valgte duft, så hjemmet alltid dufter innbydende
  • Velg mellom tre innstillinger for å oppnå optimalt duftnivå
  • Velg de Air Wick-duftene som passer til ditt humør, og fyll lokalet med din yndlingsduft i opp til 60 dager
  • Kan henges eller stilles hvor som helst i hjemmet
  • Leveres med 2 AA-batterier

Produktbeskrivelse

Freshmatic Auto-Spray sender automatisk ut en dusj med herlig duft som kontinuerlig frisker opp og nøytraliserer lukt i hjemmet. Inneholder ikke vann, slik at du får mer duft i luften og mindre på gulvet.

Slå av enheten ved å sette den i OFF-posisjon før du setter inn refillen. ENHETEN MÅ ALLTID RETTES BORT FRA ANSIKTET. Slå på enheten. Den avgir duft etter 15 sekunder.

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK Les NØYE - Oppbevar for fremtidig referanse. Denne enheten er batteridrevet. SKAL KUN BRUKES AV VOKSNE Skal ikke brukes av barn og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner. Bruk kun som anvist. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN OG KJÆLEDYR. Bruk i godt ventilerte områder. SKRU AV TIMEREN FØR DU SETTER INN REFILL. Les og følg instruksjonene om bruk av sprayboksen. Bruk kun Air Wick refiller. Bruk kun alkaliske batterier til engangsbruk. Forsikre deg om at batteriene er satt inn på riktig måte, juster (+) og (-) polene. Hvis batteriene lekker - fjern dem og ethvert lekket materiale umiddelbart. Fjern batterier hvis enheten ikke skal brukes på en lang stund. Hvis du skal være borte lenger enn en uke, må du skru av enheten. IKKE GJØR FØLGENDE: Plassere nært eller oppå en varmekilde, naken flamme, ethvert elektrisk utstyr eller i direkte sollys (over 50°C). Bruk blandede batterier, batterier av ulike merker eller ulike typer. Eksponer batteriene for vann, ild eller høye temperaturer. Forårsake kortslutning. Forsøke å lade batterier på nytt. Kasting: følg lokale forskrifter. Fjern batteriene. Kast den tomme sprayboksen eller resirkuler den. Kast den automatiske enheten i egnet resirkuleringsspann. Ekstremt brannfarlig aerosol. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes vekk fra varmekilder, varme overflater, gnister, åpne flammer eller andre tennkilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Trykkbeholder – Kan sprekke hvis den varmes opp. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre – fortsett skyllingen. Bruk kun som anvist.

EA_3044771

Product Code: 5701092113160